Misja i cele

Misją Instytutu jest budowa nowej jakości w Polskiej dyplomacji gospodarczej, a w tym,

Pragmatyzmu, Rzetelności oraz Efektywności w działaniach biznesowych w Polsce i na całym świecie.

Celami Fundacji są:

1.       Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a w szczególności międzynarodowej dyplomacji gospodarczej, która przyczyni się do zbliżenia różnych kultur i gospodarek.

2.       Poprawa jakości i efektywności w prowadzeniu dyplomacji gospodarczej

3.       Zrozumienie odrębnych kultur biznesowych

4.       Budowa platformy zaufania i zrozumienia pomiędzy przedsiębiorcami na arenie międzynarodowej, co w dużym stopniu przyczyni się do intensyfikacji współpracy pomiędzy różnymi podmiotami. 

5.       Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju przedsiębiorczości.

6.       Stworzenie nowych modeli dyplomacji gospodarczej dla poszczególnych podmiotów międzynarodowych.

7.       Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.       Pomoc i doradztwo w prowadzeniu pośrednictwa gospodarczego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność przedsiębiorców.

2.       Budowę platformy współpracy dzięki organizacji wydarzeń ekonomicznych i gospodarczych.

3.       Działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza.

4.       Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.